end
Sprievodca
Gerlachovský štít
Gerlachovský štít
Gerlachovský štít (2655), najvyšší vrchol Vysokých Tatier, leží v JV vedľajšom hrebeni, vybiehajúcom zo Zadného Gerlachu, od ktorého ho oddeľuje Tetmajerovo (Gerlachovské) sedlo. Hrebeň z neho pokračuje na Kotlový štít, kde sa rozdvojuje a vytvára tzv. Gerlachovský kotol. Vrchol sa týči nad dvoma dolinami - Velickou a Batizovskou. Gerlachovský štít je pre svoju výšku, pekný výhľad a pomerne ľahký prístup výnimočne vyhľadávaný. Najčastejšia výstupová trasa vedie cez tzv. "Velickú próbu" a zostupová trasa do Batizovskej doliny cez tzv. "Batizovskú próbu", skalné prahy zaistené kramľami a reťazami.
Východisko: Sliezsky dom.

1. Cez Velickú próbu
Čas: 4 h
Obtiažnosť: I (I-II)
Atraktivita: +++

Od Sliezskeho domu pokračujeme po zelenej značke hore Velickou dolinou. Prejdeme popri večnom daždi a keď vystúpime na ďalšie podlažie doliny, prekročíme potok a po znateľnom chodníčku začneme v serpentínach stúpať šikmo doprava popod steny Kvetnicovej veže k širokému žľabu. V mieste ústia žľabu narazíme na asi 15 m stienku (Velická próba, obr. 1), ktorá je zaistená reťazou a kramľami. Nasleduje pohodlné stúpanie až do Sedielka nad Kotlom, počas ktorého sa stále držíme napravo od rokliny v strede žľabu. V tomto mieste túra začína byť orientačne náročnou, pretože musíme relatívne komplikovane pretraverzovať ponad Kotol (obr. 2). Zo sedielka zídeme pár metrov šikmo doprava na chodníček a prekročíme skalné rebro (v exponovanom úseku nájdeme oceľové držadlo). Po prekonaní roklinky prekročíme ešte ďalšie 4 rebrá. Žľabom so zvetranou skalou vystúpime do Štrbiny pod Kotlovým štítom, odkiaľ po prvý krát môžeme uvidieť vrchol Gerlachovského štítu. Zostúpime z hrebeňa a následne strmo vystúpime k miestu, kde opretý balvan vytvára okienko (obr. 3). Odtiaľto opäť zostúpime po naklonenej rampe do kotla, z ktorého prekročíme ešte niekoľko rebier až napokon zastaneme v hlbokom Batizovskom žľabe. Tu sa stretajú cesty 1 a 2. Nakoľko cesta 2 je zaistená reťazami a využívaná horskými vodcami prevažne na zostup, doporučuje sa pokračovať po ceste 1 do Batizovskej priehyby a odtiaľ po hrebeni na vrchol Gerlachovského štítu (obr. 4).
Trasa je natoľko orientačne náročná a zdĺhavá, že jej absolvovanie sa silne doporučuje v sprievode oprávnenej osoby. Nikdy do cesty nenastupujeme za zlých poveternostných podmienok a dohľadnosti.
Za navigačné znaky možno považovať borháky, ktoré boli horskými vodcami osadené v exponovaných miestach. Miestami môžeme na skalách nájsť zbytky turistického značenia.
Obzvlášť počas víkendov s dobrým počasím sa pohybuje v tejto ceste veľa vodcov s klientami, čo zvyšuje riziko padania skál (a konfliktu záujmov).

2. Zostup cez Batizovskú próbu
Čas: 3¾ h (po Batizovské pleso)
Obtiažnosť: I (I-II)
Atraktivita: +++

Z vrcholu Gerlachu sa pustíme priamo dole k Batizovskému žľabu po reťazami zaistenom vhĺbení. Zvyšok zostupu až po Batizovskú próbu jednoznačne určuje Batizovský žľab, ktorým sa naviac vinie znateľný chodníček (držíme sa prevažne v jeho ľavej časti). Žľab sa zrazu nad Batizovskou dolinou skončí a prechádza do kolmých stienok. Tu zabočíme doľava, kde nájdeme systém reťazí a kramlí. Tie nás zvedú do rokliny, ktorou pokračujeme doľava k ďalším reťaziam, končiacim pod stenou na suťovisku. Zľavej strany obídeme hang v Batizovskej doline a dnom pokračujeme k Batizovskému plesu. Ďalej pokračujeme po Tatranskej magistrále.

4. Záver Martinovky, výstup z Tetmajerovho sedla
Čas: 3¾ h (po Batizovské pleso)
Obtiažnosť: II (II-III)
Atraktivita: +++

Až do Tetmayerovho sedla po trase 3, alebo 5 na Zadný Gerlach. V sedle sa pustíme doprava po hrebeni, ktorý sa v polovici rozštiepi. Pokračujeme vpravo po drsných platniach a pod výšvihom vrcholového bloku kúsok v Z úbočí. Sprava sa vrátime na vodorovný vrcholový hrebeň, odkiaľ ešte asi 150 m na najvyšší bod.
Opisovaná trasa sa náročnosťou nachádza na rozhraní turistiky a lezenia, avšak predstavuje menej frekventovanú cestu k streche Tatier.
1. Pohľad na masív Gerlachu z Velickej doliny.
2. Pohľad na masív Gerlachu od Juhu, letecká snímka. Zdroj: www.privatsherpa.sk
3. Gerlachovský štít, pohľad z Končistej.
4. Detailný záber na vrchol Gerlachovského štítu, pohľad zo Štrbiny pod Kotlovým štítom.